Họp đại hội Mỹ Thuật Việt lần 1 và 2, năm 2019 và 2020

Đại hội Mỹ Thuật Việt họp thường niêm mỗi năm 1 lần.


Đại hội Mỹ Thuật Việt lần 1 năn 2019
Đại hội Mỹ Thuật Việt lần 2 năn 2020