Họp đại hội Mỹ Thuật Việt lần 1 và 2

Đại hội Mỹ Thuật Việt họp thường niêm mỗi năm 1 lần.


Đại hội Mỹ Thuật Việt lần 1 năn 2019
Đại hội Mỹ Thuật Việt lần 2 năn 2020
Chuyên mục: