Phượt thăm quan thực tế và lấy tư liệu sáng tác tranh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐƯỢC LƯU GIỮ LÀM KỶ NIỆM